BETA Toto je nová stránka, neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Časté otázky

?

Týka sa táto povinnosť od 1. júna 2020 aj mňa?

V prvej vlne štát aktivoval na doručovanie e-schránky právnických osôb zapísaných v Obchodnom registri SR (stalo sa tak 1. júla 2017). Od 1. júna 2020 začal zriaďovanie a aktiváciu elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR. Aktivácia prebehne automaticky vo viacerých fázach.

V prvom kroku, a to 1. júna 2020, štát aktivoval na doručovanie úradných rozhodnutí elektronické schránky týmto organizáciám - nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom. 

V ďalšom kroku štát postupne aktivuje na doručovanie aj e-schránky ďalších právnych foriem, ktorých rozpis nájdete v indikatívnom harmonograme na portáli slovensko.sk.

?

Čo znamená, že štát e-schránku aktivuje automaticky?

Elektronickú schránku je možné aktivovať dvomi spôsobmi. Aktivácia e-schránky nastane, ak sa do nej štatutár alebo ním poverená osoba prvýkrát prihlási. Druhou možnosťou je, že štát e-schránku aktivuje sám, teda automaticky aj bez toho, aby sa do nej štatutár prvýkrát prihlásil.

?

Čo je čítačka čipových kariet a dostanem ju automaticky?

Čítačka čipových kariet je malé hardvérové zariadenie, ktoré umožní prečítať čip na Vašom občianskom preukaze. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky. Čítačku je v súčasnosti možné získať na oddelení dokladov v prípade, ak si vyžiadate aj kvalifikované certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis. Druhou možnosťou je zakúpenie čítačky v obchode s IT technikou. Upozorňujeme, že mnohé typy stolových počítačov i notebookov už majú čítačky vstavané.

?

Čo je to bezpečnostný osobný kód (BOK)?

Je 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k Vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný kód BOK slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím. Po 5-násobnom nesprávnom zadaní sa prístup k online portálu slovensko.sk zablokuje, odblokovať ho vedia iba na polícii.

?

Potrebujem občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód (BOK) aj ja?

Občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód potrebuje každý štatutár organizácie (právnická osoba zapísaná v ORSR, právnická osoba nezapísaná v ORSR) kvôli prihlasovaniu sa do prostredia e-schránky. V prípade, že si štatutár poverí osobu na prístup a disponovanie s e-schránkou, je postačujúce, aby týmito prostriedkami disponovala poverená osoba.

?

Kde si vybavím občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód (BOK)?

O vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) môžete osobne požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR (oddelenie dokladov) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Viac informácií.

BOK si musíte zvoliť a nechať aktivovať priamo pri preberaní občianskeho preukazu s čipom. V minulosti bola táto povinnosť dobrovoľná, preto pokiaľ BOK nemáte, vybavte si ho dodatočne na oddelení dokladov.

?

Potrebujem ešte niečo?

Pri preberaní občianskeho preukazu s čipom (eID karta) a voľbe a aktivácii BOK kódu nezabudnite požiadať o nahratie certifikátov na podpisovanie na čip eID karty, ktoré Vám umožnia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) .

V prípade, že na tento krok zabudnete, môžete to vybaviť aj dodatočne na diaľku. Viac informácií...

Ostáva už len čítačka čipových kariet a inštalácia softvéru. Všetky potrebné informácie nájdete na portáli slovensko.sk v časti „Ako začať“.

?

Ako začať komunikovať so štátom elektronicky?

Detailný postup nájdete na portáli slovensko.sk v časti „Ako začať“.

?

Neviem sa dostať do elektronickej schránky, ktorej som štatutárom. Robím niečo zle?

Pokiaľ máte všetky potrebné prostriedky na prihlasovanie (eID, BOK, softvér aj čítačku), je možné že sa do Vašej e-schránky nemôžete dostať, pretože mnoho štatutárov stále nemá správne zapísané údaje v zdrojových registroch (správne meno, priezvisko, rodné číslo štatutára/štatutárov). Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali túto povinnosť do 30.6.2019. Viac informácií o oznamovacích povinnostiach štatutárov nájdete na portáli slovensko.sk.

?

Čo ak som štatutár cudzinec?

V tom prípade potrebujete namiesto občianskeho preukazu s čipom (eID karty) doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor s čipom a bezpečnostný osobný kód.

Informácie o vybavení alternatívnych prostriedkov na prihlasovanie pre cudzincov nájdete na portáli slovensko.sk v časti „Zahraničný štatutár“...

Alternatívnym riešením je splnomocnenie inej osoby, ktorá má prostriedky na prihlasovanie, prístup a disponovanie s e-schránkou.

?

Môže elektronickú schránku mojej organizácie spravovať niekto iný?

Môže. Stačí, ak vybranú osobu splnomocníte. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (prípadne doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo alternatívny autentifikátor s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom).

Elektronické udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou

?

Prečo mám elektronickú schránku používať?

E-schránka slúži na elektronickú komunikáciu podnikateľov, organizácii a občanov s orgánmi verejnej moci. Tieto schránky zakladá štát s cieľom, aby bola komunikácia so štátom rýchlejšia a efektívnejšia.

Do aktivovanej elektronickej schránky môžu byť doručované elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme.

V praxi to znamená, že už nebudete chodiť na poštu so žltým lístkom, ale úradné rozhodnutia Vám úrady pošlú do tejto zriadenej elektronickej schránky. Štát má povinnosť pri posielaní úradných rozhodnutí komunikovať s Vami elektronicky. Táto elektronická schránka neslúži na komunikáciu organizácií navzájom, ani na komunikáciu organizácie voči občanom.

?

Na čo slúži elektronická schránka?

Do e-schránky štát doručuje úradnú korešpondenciu týkajúcu sa vašej organizácie (napríklad súdne rozhodnutie, upovedomenie o začatí exekučného konania, vyrubenie dane, úradné rozhodnutia obcí, miest, a pod.). V momente uloženia úradnej korešpondencie do elektronickej schránky začína plynúť 15 dňová úložná lehota. Ak v tejto lehote nebudete konať, nastane tzv. fikcia doručenia a úradná korešpondencia bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak si ju nepreberiete a neprečítate. Na moment doručenia môžu byť viazané lehoty napríklad na podanie odvolania, či na splnenie povinnosti. Ide o obdobný postup, ako keď si nepreberiete listovú zásielku na pošte.

Viac informácií o spôsoboch doručovania do elektronickej schránky nájdete na portáli slovensko.sk v časti „Elektronické doručovanie do schránky“.

Je preto potrebné prezerať poštu v e-schránke pravidelne, ale existuje aj možnosť nastavenia si notifikácií e-mailom alebo SMS a žiadna nová správa vám neujde. Viac informácií.

?

E-schránku si nechcem aktivovať. Čo mám robiť?

Takáto možnosť pre právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR alebo v inom registri nie je. Vo Vašom najlepšom záujme je si do nej zabezpečiť prístup. Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie je dobrovoľná už len v prípade fyzických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

?

Aké sú výhody elektronickej schránky?

  • - Ušetríte čas, ktorý by ste strávili chodením na poštu a čakaním v radoch

  • - Komunikácia s úradmi sa zefektívni a zjednoduší

  • - Pracovať so schránkou môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek

  • - Znížite náklady za poštové služby a pri elektronických podaniach ušetríte až do 50 % za správne poplatky

  • - Celá komunikácia je bezpečná a rýchla

  • - Do elektronickej schránky sa nemusíte prihlasovať denne, stačí, ak si nastavíte notifikácie. Po nastavení notifikácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu okamžite zistíte, keď Vám do schránky príde nová správa.

?

Na koho sa mám obrátiť, keď potrebujem podrobnejšie informácie?

Na Vaše otázky sme pripravení odpovedať na Ústrednom kontaktnom centre NASES, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára.